TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  31/03/2021 10:57     |  Lượt xem 528   

Tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác dân vận trong tình hình mới

Thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gắn với Kế hoạch số 54-KH/TU, ngày 02/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020, trong những năm qua, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp về công tác dân vận, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhận thức của cả hệ thống chính trị về vai trò, tầm quan trọng và các chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới được nâng cao rõ rệt. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động. Hướng trọng tâm vào nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, gắn với đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng, củng cố và phát huy hiệu quả năng lực, uy tín của lực lượng nòng cốt, cốt cán ở từng địa phương, cơ sở. Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện, ngày càng đi vào nề nếp. Công tác dân vận chính quyền tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Trong đó, đã thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, công tác hòa giải ở cơ sở, tập trung giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đảm bảo những vướng mắc phát sinh được tháo gỡ, giải quyết ngay từ cơ sở. Thường xuyên quan tâm giáo dục đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là các chủ trương, chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được phát huy và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Công tác phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang trong triển khai các nhiệm vụ công tác dân vận được tăng cường. Đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, hướng về cơ sở có ý nghĩa thiết thực; trong đó, nổi bật là các hoạt động tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cũng như giúp nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố, kiện toàn, từng bước đáp ứng yêu cầu tham mưu cho cấp ủy triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” thu hút được nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia, qua đó đã xây dựng được 1.370 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, lan tỏa trong cộng đồng, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận; củng cố, nâng cao lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền; tiếp thêm sức mạnh cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tối đa quyền làm chủ của Nhân dân, tạo động lực quan trọng phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội , giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: công tác dân vận chính quyền và việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở một số cơ quan nhà nước hiện nay vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Một bộ phận cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức chưa nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và cách thức triển khai công tác dân vận trong quá trình thực thi công vụ; chưa thật sự quan tâm giải quyết tâm tư nguyện vọng, cũng như những vấn đề bức xúc của người dân. Hoạt động của khối vận cơ sở ở một số nơi chưa hiệu quả, có mặt còn bất cập. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi chưa đầy đủ, còn hình thức, chưa tạo điều kiện cho người dân phát huy quyền làm chủ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 31/3/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2017 - 2020”, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là hệ thống dân vận toàn tỉnh cần tập trung thực hiện một số vấn đề trọng tâm sau:

Thứ nhất, các cấp ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân vận và đường lối công tác dân vận của Đảng, xác định đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, cần tiếp tục tăng cường củng cố, nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị về quan điểm đổi mới công tác dân vận của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25.

Thứ hai, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền. Trước mắt, cần có giải pháp quyết liệt nhằm tiếp tục nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ; phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý, lãnh đạo, người đứng đầu các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước trước Nhân dân. Kiên quyết phê phán, đấu tranh chống những biểu hiện thờ ơ, vô cảm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm với Nhân dân. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, sâu sát cơ sở, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân một cách kịp thời, thấu tình, đạt lý. Tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, nhất là các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, ngăn ngừa sự hình thành và lan rộng các điểm nóng về an ninh, trật tự xã hội. Trong đó, phải chú trọng thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thông tin về các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội để Nhân dân được biết, được bàn, kiểm tra, giám sát thực hiện; lấy quyền lợi của người dân làm một trong những tiêu chí thước đo quan trọng, chính yếu trong triển khai các dự án. Đặc biệt, phải từng bước nâng cao chất lượng các khu tái định cư, bảo đảm điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội chí ít phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Quan tâm rà soát, xây dựng và điều chỉnh mức giá bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc và cây trồng phù hợp, đảm bảo đúng pháp luật và theo hướng có lợi nhất cho người dân.

Để các nhiệm vụ này đạt được hiệu quả mong muốn, các cấp ủy đảng chỉ đạo chính quyền cùng cấp phải nghiêm túc thực hiện việc phân công đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân phụ trách công tác dân vận của chính quyền và chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về quy chế dân chủ ở cơ sở; các sở, ngành phân công một đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác dân vận, theo đúng tinh thần Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hướng vào thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tích cực tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến về công tác dân vận. Không ngừng kiện toàn tổ chức, bộ máy đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, thực chất, hiệu quả. Trong đó, chú trọng rà soát, bổ sung Quy chế phối hợp giữa cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác phối hợp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ; tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động các hội quần chúng, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân để tham mưu xây dựng các chủ trương, chính sách gắn với giải quyết kịp thời các kiến nghị thiết thực, bức xúc và xác đáng của Nhân dân. 

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại Hội nghị đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, trên cơ sở những kết quả, kinh nghiệm đúc kết từ việc thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, tiếp tục nghiên cứu tham mưu đưa các nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân vận vào Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII một cách thiết thực, phù hợp. Đồng thời, giao Ban Dân vận Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu xây dựng Đề án “về nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân”, trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kịp thời triển khai, sớm góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc đầu tư, xây dựng các dự án, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; trong bối cảnh tình hình chung cả nước sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 kéo dài, diễn biến phức tạp, khó lường sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi lĩnh vực kinh tế, trật tự trị an, an sinh xã hội, mà trực tiếp nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của các tầng lớp nhân dân. Để cùng chung tay vượt qua khó khăn, phấn đấu duy trì tốc độ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn, hơn lúc nào hết, vai trò của công tác dân vận cần được nâng cao với những hoạt động quyết liệt, mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực nhất.

CTV Thanh Bình, VPTU

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 9.309.029