NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2021) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2021) - ĐẦY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
  22/07/2021 18:17     |  Lượt xem 929   

Đổi mới công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Công tác tuyên truyền (CTTT) là một vũ khí sắc bén trong đấu tranh bảo vệ chân lý, chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Đổi mới CTTT đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái là tính tất yếu khách quan, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thời điểm trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn lại càng tăng cường chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, điên cuồng tiến hành âm mưu “diễn biến hòa bình”; đẩy mạnh tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam; xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các thế lực thù địch đã xuất bản, tán phát các loại ấn phẩm, tài liệu; văn bản pháp lý, ấn phẩm xuất bản của cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước để xuyên tạc nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng, phủ nhận thành tựu đất nước ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới.

Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận càng phức tạp, quyết liệt hơn. Trách nhiệm của những người cộng sản lúc này là phải chủ động tiến hành cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ cương lĩnh, đường lối, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng. Do vậy, đổi mới CTTT nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay là một nhu cầu tất yếu khách quan.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Sau 35 năm đổi mới dân tộc ta, đất nước ta đã đạt được những thành tựu rất to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh - quốc phòng, đối ngoại…; đưa nước ta bước lên vị thế mới chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Từ đó, khẳng định Việt Nam được chấn hưng theo con đường xã hội chủ nghĩa và Tư tưởng Hồ Chí Minh do Đảng ta, nhân dân ta đã lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn, sáng tạo.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của CTTT đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Đồng thời, Ðảng ta xác định việc tuyên truyền đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nhiệm vụ cấp bách thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, của mọi công dân.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh trên lĩnh vực này như: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nêu rõTăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị”. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ta nhấn mạnh: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Bên cạnh đó, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản pháp luật như: Luật Xuất bản năm 2012, Luật Báo chí năm 2016, Luật An ninh mạng năm 2018… làm cơ sở pháp lý quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch.

CTTT đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không ngừng củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng thời, tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng và các ngày lễ lớn của đất nước. Thông qua hoạt động công tác tuyên truyền miệng, các báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) tổ chức tọa đàm hỏi - đáp, trao đổi trực tiếp, nói chuyện truyền thống nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm với các tầng lớp nhân dân; kết hợp tuyên truyền cổ động, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến…, từ đó nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, chủ động tham mưu cấp ủy đảng giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở, phản bác những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch; tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, góp phần quan trọng vào ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các cơ quan ngôn luận, báo chí đã chủ động tham gia tích cực, hiệu quả trong CTTT bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; định hướng dư luận, đấu tranh ngăn chặn, phản bác từ sớm, từ xa các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ uy tín, vị thế của Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của toàn dân, góp phần phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Tuy nhiên, CTTT bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thời gian qua còn nhiều hạn chế, bất cập, đó là: Một số tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong CTTT bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Sự phối hợp giữa các cơ quan ban, ngành trong tuyên truyền và đấu tranh, phản bác còn mang tính hình thức, thụ động, chưa phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác này. Nội dung tuyên truyền còn dàn trải, cứng nhắc; phương thức tuyên truyền chậm đổi mới, đơn điệu, nặng về truyền đạt lại thông tin, chủ yếu độc thoại, chưa thực hiện tốt thông tin hai chiều nên đã không sát dân, không nắm chắc, nắm kịp thời tâm tư, nguyện vọng của dân. Bên cạnh đó, việc giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện ở một số nơi còn chậm, kéo dài, vượt cấp, gây bức xúc trong người dân… Đây là những yếu tố để kẻ địch tận dụng tuyên truyền các luận điệu sai trái, thù địch với Đảng và Nhà nước ta. 

Nguyên nhân của tình trạng trên do một số cấp ủy đảng chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ làm CTTT; thiếu giải pháp đủ mạnh để đấu tranh có hiệu quả với các thông tin sai lệch, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị. Một số đảng viên chưa thật sự chủ động, tích cực, nhiệt huyết để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đối với nhân dân trên địa bàn nơi cư trú. Có địa phương, đơn vị công tác quản lý nhà nước về vấn đề xã hội còn nhiều hạn chế, yếu kém do tầm nhìn, trình độ năng lực của cán bộ hoặc do tác động những tiêu cực khác đang tác động lên đời sống xã hội, niềm tin của nhân dân…

Để đổi mới công tác tuyên truyền nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của CTTT đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Các cấp ủy đảng quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức chính trị, hành động cách mạng trong cán bộ, đảng viên về Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, các văn bản của Đảng liên quan đến CTTT và ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của CTTT. Đồng thời, phải luôn kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng và thường xuyên tuyên truyền đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc Đảng, Nhà nước ta.

Phải kịp thời nắm bắt, xử lý và định hướng thông tin, phát hiện và ngăn chặn những thông tin xấu; thường xuyên nghe báo cáo tình hình, kết quả và định hướng tuyên truyền; đầu tư đúng mức, thường xuyên và liên tục về trí tuệ, thời gian trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với lực lượng làm CTTT, BCV, TTV, cán bộ, đảng viên, quần chúng cốt cán tham gia CTTT.

Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về CTTT theo định hướng, chỉ đạo thống nhất, đồng thời giao mỗi ban ngành, đoàn thể, địa phương phải xây dựng lực lượng, hệ thống, kế hoạch tuyên truyền; thường xuyên nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, khắc phục tình trạng mơ hồ về chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên.

Thường xuyên gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng, tuyên truyền với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Thứ ba, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp, đảm bảo tính định hướng, phong phú hấp dẫn; thực hiện tốt chủ trương “Hướng về cơ sở”.

Đổi mới nội dung tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại.... trong đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống, định hướng hệ giá trị, bồi dưỡng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ một cách thiết thực, sâu rộng, có tính thuyết phục cao, qua đó nâng cao khả năng đề kháng và phản bác của người dân trước những thông tin sai trái, thù địch.

Đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền; lựa chọn đúng nội dung và luôn có những thông tin mới trong tuyên truyền. Phải hướng mạnh về cơ sở, tăng cường thông tin đối ngoại; tiến hành điều tra dư luận xã hội để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm cơ sở để xây dựng nội dung tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của kẻ địch.

Thứ tư, kiện toàn và tăng cường đầu tư trang thiết bị theo hướng hiện đại cho đội ngũ tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Xây dựng lực lượng đấu tranh nòng cốt theo hướng tinh gọn, đủ mạnh. Lực lượng này phải thường xuyên được trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ; được trang bị đầy đủ, vững chắc lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được dự tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, các cuộc họp quan trọng, cần thiết của cấp ủy và các ngành có liên quan theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Phải chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm CTTT. Lựa chọn đội ngũ cán bộ này là những người có khả năng truyền đạt tốt, có ngôn ngữ nói và viết phát triển; có khả năng hoạt động nghệ thuật, năng lực giao tiếp, biết xử lý tài liệu.

   Có thể nói, đổi mới CTTT đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nayngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội là nhiệm vụ hệ trọng, cấp thiết, sống còn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng trong tình hình mới.

  Trong bối cảnh đất nước tổ chức Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp, với sự chung vai gánh vác của tất cả “con Lạc cháu Hồng” đất Việt, Đảng và Nhà nước ta nhất định ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, thù địch đối với đất nước ta, thực hiện thành công công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ths Nguyễn Thanh Hoàng

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 11.425.630